Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumVedtægter for Støtteforening

Vedtægter Arnum Idrætsforenings Støtteklub

 

§1 Formål

Arnum Idrætsforenings støtteklub har til formål at skaffe midler, der kan støtte de aktiviteter, der er i Arnum Idrætsforening.

 

§ 2 Støtteklubbens virke

Støtteforeningen iværksætter forskellige aktiviteter, der kan være med til at skaffe midler.

Klubbens indtægter kommer fra de arrangementer, der iværksættes.

 

§3 Fordeling af midler

Stk. 1

Udvalg, arbejdsgrupper, trænere og leder under Arnum IF kan ansøge støtteklubben om tilskud.

Støtteklubbens bestyrelse afgør hvilke aktiviteter, der skal støttes.

Ved større tildelinger sker dette i samspil bestyrelsen i Arnum Idrætsforening.

Tilskud til hold/grupper til stævner og lign forudsætter, at der er betalt kontingent til A.I.F.

Stk. 2

Større overskud overføres til A.I.F. pr. 31/12

 

§4 Bestyrelsen

Støtteklubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer

Bestyrelsen vælges på Støtteklubben´s generalforsamling. 2 er på valg i ulige år og 3 er på valg i lige år.

Stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen er de myndige personer, der møder op til generalforsamlingen og i øvrigt bakker op om støtteklubbens formål og virke.

Beretning og regnskab aflægges på Støtteklubben ´s generalforsamling.

 

 

§5 Samarbejde med AIF

Støtteklubben har et tæt samarbejde med AIF og afholder således generalforsamling i forlængelse af AIF´s generalforsamling.

Den organisatoriske tilknytning er endvidere at et medlem fra støtteklubbens bestyrelse deltager i A.I.F.’s tovholdemøder.

 

§6 Tegnings- og hæftelsesparagraf

Støtteklubbens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af støtteklubben indgåede forpligtelser. Det er alene støtteklubben, som hæfter med dens respektive formue.

Kassereren gives, ved underskrift af Støtteklubbens bestyrelsesmedlemmer, fuldmagt til alene at kunne disponere på støtteklubbens bankkonto (også via netbank).

 

§7 Klubbens opløsning
Støtteklubben kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor det fremgår af indkaldelsen at opløsning er på dagsordenen. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de stemmeberettiget stemmer for forslaget.

Ved opløsning af støtteklubben tilfalder evt. kassebeholdning A.I.F


Således vedtaget på generalforsamlingen d. / 2015