Højrup Kirke og Højrup Sogns Menighedsråd

Kontakt: Sognepræst:

Annesofie O Aastrup Munch

Skolevej 1, Nustrup 6500 Vojens

E-mail: anmu@km.dk

Højrup Kirke Kirkevej 23 Arnum , 6510 Gram

Kommende arrangementer


Højt til vejrs på bakkeøen i det sydøstlige hjørne af Højrup Sogn knejser
den hvidkalkede middelalderkirke:  Højrup Kirke. Den har nu ligget der og
kaldt til kirkelige tjenester og handlinger i over 800 år. Rundt om kirken har
sognet begravet sine døde i samme lange spand af år. Kirken er en folkekirke.
Dvs. at det er folkets kirke. Der er ansat præst og øvrig kirkebetjening.
Midlerne til  pasning og pleje af kirke, drift og kirkegård kommer
fra  folkekirkemedlemmers kirkeskat. Omkring vort sogn og kirke er vi ca.
700 mennesker. Vi skal bruge og værne om denne kirke og den tradition, der
gennem århundreder er skabt og det fællesskab, som det betinger.

 

Vil du vide mere om kirken:

kan du altid finde svar på dine
spørgsmål på kirkens hjemmeside: www.hoejrup-sogn.dk   
Her er navne på ansatte, det siddende menighedsråd, tlfnr., kirketider,
andre arrangementer, dagsordener og referater, budget og regnskab og kirkens
historie.

 

Organisering af sognet:

Men hvordan organiseres / styres
dette sogn:   Den administrative inddeling af folkekirken
hedder stift – provsti – sogn. Vi er en del af Haderslev Stift og en del af
Haderslev Domsogns provsti og udgør selv Højrup Sogn.
I menighedsrådet i Højrup sogn sidder 5 personer og født medlem er sognets
præst.
Menighedsrådet vælges for 4 år af gangen. Valgår er 2016 – 2020 – 2024 osv.
Ordinære menighedsrådsmøder afholdes den første onsdag i hver måned i
præstegårdens konfirmandstue kl. 1900. Alle møder er offentlige og dermed med
adgang for alle interesserede. Hovedopgaven for menighedsråd er at skabe god og
sund grobund for et aktivt kirkeliv.

Udover det nære omkring kirke og
aktiviteter der, forvalter
menighedsrådet også de landbrugsarealer og mose og skovarealer, som hører til
menigheden – i alt omkring 150 ha.